Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Ο ΟΑΕΕ δε θα δίνει προσωρινές συντάξεις σε όσους οφείλουν εισφορές...

Ο ΟΑΕΕ δε θα δίνει προσωρινές συντάξεις σε όσους οφείλουν
Εγκύκλιος του Οργανισμού που βάζει το όριο στις 20.000 ευρώ...

Δεν θα απονέμεται προσωρινή σύνταξη στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ εάν κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος ο δικαιούχος οφείλει ...
ασφαλιστικές εισφορές με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ.

Σε εγκύκλιο του Οργανισμού σχετική με τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης αναφέρεται πως μετά την έκδοση της πράξης αναγνώρισης, εφόσον δεν είναι δυνατή η απονομή οριστικής σύνταξης σε διάστημα τριών μηνών (από την έκδοση), θα απονέμεται προσωρινή σύνταξη στους δικαιούχους μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία των 45 ημερών.

Μετά την έκδοση της πράξης αναγνώρισης, εφόσον δεν είναι δυνατή η απονομή οριστικής σύνταξης σε διάστημα έξι μηνών (από την έκδοση), θα απονέμεται προσωρινή σύνταξη στους δικαιούχους μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία των 75 ημερών από την αναγνώριση.

Η προσωρινή σύνταξη δεν θα απονέμεται εάν κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος οφείλεται – συμπεριλαμβανομένης και της οφειλής από αναγνώριση χρόνων – ποσό μεγαλύτερο του 30πλασίου του κ.ο. συντάξεων γήρατος του ΟΑΕΕ (για παλαιούς ασφαλισμένους) ή των νέων ασφαλισμένων (πλήρες ή μειωμένο) με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ.

Έτσι, όπου με τον συνυπολογισμό του οφειλόμενου από αναγνώριση ποσού προκύπτει συνολικό ποσό οφειλής μεγαλύτερο του προβλεπόμενου, το αίτημα προσωρινής σύνταξης θα απορρίπτεται.

Ενδεχόμενη καταβολή μέρους της οφειλής – μετά την αίτηση συνταξιοδότησης – έτσι ώστε αυτή να περιοριστεί σε ποσό ίσο ή μικρότερο του προβλεπομένου ορίου, δεν οδηγεί σε απονομή προσωρινής σύνταξης, αφού το ανώτατο όριο οφειλής εξετάζεται κατά τη υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται πως η πλήρη εξόφληση των εισφορών από αναγνώριση – ακόμη και μετά την αίτηση συνταξιοδότησης – επιτρέπει την απονομή προσωρινής σύνταξης αφού κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος δεν υφίσταται άλλη οφειλή που να υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο...


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου